Kodeks Dobrych Praktyk

Kodeks stanowi zestawienie dobrych praktyk zawierających normy etyczne i zawodowe, którymi kierujemy się przy obsłudze naszych klientów. Drodzy Kupujący jest to dobrowolne zobowiązanie, którym kierujemy się w naszym sklepie internetowym.

  Centrum-Jedwabiu.sklep.pl zobowiązuje się do:
 1. działania zgodnie z obowiązującymi sprzedawcę internetowego przepisami. W przypadku zmian obowiązujących przepisów, będziemy podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu dostosowania swojej działalności do zmienionych przepisów
 2. podawania informacji umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację, co najmniej w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy - w szczególności aktualne dane teleadresowe (informacja powinna zostać podana w sposób czytelny i łatwo dostępny z każdego miejsca serwisu internetowego)
 3. przestrzegania regulaminu
 4. informowania w sposób wyraźny o celu i zakresie gromadzenia informacji o kliencie, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych w tym RODO
 5. zabezpieczenia gromadzonych danych, jak również realizację praw podmiotu, którego gromadzone dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 6. informowania o cenie brutto oraz całkowitej cenie oraz warunkach dostawy
 7. czytelnego i jasnego informowania o wszelkich dodatkowych opłatach
 8. informowania dokonującego zakupu o dostępnych sposobach płatności oraz ich ewentualnych kosztach oraz o momencie pobierania opłaty
 9. zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania wszelkich informacji
 10. umożliwienia dokonującemu zakupu kontakt w formie telefonicznej lub e-mailowej oraz przez formularz kontaktowy.

Niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk pochodzi ze sklepu internetowego https://roslinnaszama.pl/

Regulamin sklepu internetowego "Centrum-Jedwabiu.sklep.pl"

 1. Warunki ogólne

  1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem URL https://centrum-jedwabiu.sklep.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
  2. Sklep Centrum Jedwabiu jest prowadzony przez:
   Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 03 – 901 Warszawa, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUpu Centrum Jedwabiu w ramach Programu AIP, zwaną dalej "Administratorem".
   Nr rachunku bankowego:
   mbank 91 1140 1010 0000 5158 5300 3143
   e-mail : silk.center.only.silk@gmail.com
   tel. : +48 579 079 881
  3. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://centrum-jedwabiu.sklep.pl/polityka/
  4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowana Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
  5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

 2. Definicje

 • Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
  1. Sklep – sklep internetowy prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
  2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca-Konsument.
  3. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
  4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
  5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
  6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Sklepu w tym dokonywanie zakupów w Sklepie stanowi dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępniony na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.​
  8. Przedsiębiorca–Konsument osoba fizyczna, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze Sklepu w tym dokonywanie zakupów w Sklepie nie stanowi dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
  9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
  10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
  11. Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu;
  12. Towar – rzecz ruchomą, a także wodę, gaz i energię elektryczną, w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości.
  13. Trwałość – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 1. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

  1. Za pośrednictwem sklepu Centrum-Jedwabiu.pl prowadzona jest wyłącznie sprzedaż na odległość za pomocą sieci internetowej asortymentu z zakresu produktów jedwabnych i dodatkowych do jedwabiu i inne wspomagające ekologię.
  2. Oferowane przedmioty są nowe, używane lub są rękodziełem. Każdy produkt jest odpowiednio oznaczony.

 2. Procedura składania i realizacji zamówień

  1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
   1. dokładny opis danego produktu i jego cech;
   2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
   3. o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie także informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w przypadku zastosowania obniżonej ceny;
   4. jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki;
   5. w przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki;
   6. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
   7. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
   8. dotyczące plasowania towaru lub usług;
  2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga/wymaga rejestracji w Sklepie
  3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu pod linkiem / dostępnego po naciśnięciu przycisku – „ zamawiam z obowiązkiem zapłaty”pod/obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
   1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
   2. Adres email
   3. Numer telefonu
   4. Nr PESEL lub NIP
   5. Dane adresowe do wysyłki
  4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
  5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
  6. Sklep zobowiązuje dostarczenia towarów zgodnych z umową.
  7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
   1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
   2. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
   3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
  8. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
  9. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
   1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę kurierską, z wyjątkiem tkanin odcinanych i produktów wykonanych na indywidualne zamówienie klienta
   2. zwykły przelew,
   3. system płatności elektronicznych.
  10. Termin na wykonanie płatności wynosi 5 dni
  11. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  12. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 7 dni roboczych:
   1. od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
   2. od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze
  13. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem wybranej w ramach zamówienia firmy kurierskiej lub operatora pocztowego . Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
  14. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
  15. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki za pośrednictwem którego można śledzić przesyłkę na stronie operatora.
  16. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
  17. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
  18. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
  19. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
   1. Imię i nazwisko / firmę,
   2. Adres zamieszkania/siedziby,
   3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
   4. Numer zamówienia,
   5. Adres korespondencyjny
  20. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
  21. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 3. Wymogi techniczne

  1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
   1. aktywne łącze internetowe
   2. włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
   3. aktywny adres poczty elektronicznej
   4. sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
   5. instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

  Niniejsza Polityka cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 03 – 901 Warszawa, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, w ramach StartUp-u Centrum Jedwabiu


 4. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 5. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
   1. Konfiguracji serwisu
    1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
    2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
    3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
    4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
    5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
   2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
    1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
    3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
   3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
    1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
   4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
    1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
    1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   6. Świadczenia usług reklamowych
    1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
   7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
   8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
    1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
     1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
     2. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
    2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
     1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
     1. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
     2. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 6. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 7. Reklamacje – uprawnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta

  1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105 oraz z 2022 r. poz. 2337)
  2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ( towar) jest niezgodna z umową. Zgodność rzeczy sprzedanej (towaru) z umową występuje . W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
   1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
   2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował;
   3. także rzecz sprzedana (towar) aby była zgodna z umową, musi:
   4. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
   5. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo;
   6. być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
   7. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
   8. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres  silk.center.only.silk@gmail.com
  4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
  5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia niezgodności towaru z umową, Klient będący konsumentem, ma prawo żądać wpierw jego naprawy lub wymiany.
  6. Sklep może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  8. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.
  9. Sklep odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
  10. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sklep demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  11. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
  12. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli sklep odmówił naprawy lub wymiany towaru zgodnie z ust. 6 albo niezgodnie z ust. 8-10, albo brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo, iż Sklep próbował doprowadzić towar do niezgodności z umową, albo brak towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6-10 lub też Sklep oświadczy bądź z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
  13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  14. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
  15. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dnia od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
  16. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  17. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu.
  18. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
  19. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta
  20. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności Ustawy o prawach konsumenta.

 8. Odstąpienie od umowy uprawnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105 oraz z 2022 r. poz. 2337) odcięte tkaniny nie podlegają zwrotowi jako służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania towaru tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
  3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy–Konsumentowi w wypadkach:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru poprzez wydanie go kurierowi wysłanemu przez Sklep i w podanym przez Sklep terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  5. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
  6. Zwrot towaru może być dokonana tylko wtedy, gdy towar nie był używany, nie został pokrojony, zniszczony lub uszkodzony.
  7. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient
  8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są otrzymane od niego płatności za produkty niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
  9. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
  10. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy).
  11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  12. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art.7aa ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta)
  13. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.
  14. Ponadto zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 9. Odstąpienie od umowy uprawnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta

  1. Postanowienia końcowe i opis  możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa,  w tym w szczególności art. 556-55727-43g Kodeksu Cywilnego.Ustawy o prawach konsumenta W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105 oraz z 2022 r. poz. 2337) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
  4. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, a Sklepem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW!